جلســه فوق الــعاده ڪرونا

بــرگزارے جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان،

بــرگزارے جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان،

بــرگزارے جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان،

 

جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان به ریاست مهـندس ســبزے فــرماندار ایوان و با حضـور مدیــران ادارات مـــرتبط در محـل فــرماندارے برگــزار گـردید.

 

در ابتـداے این جلسـه فـرمانـدار ایوان برضـرورت رعایت پروتڪل هاے بهداشتـے تأڪید ڪرد، وگفـت؛ اقـدامات لازم در راستـاے اجـراے طرح شهـید سـلیمانے و نیـز اجراے مصـوبات سـتاد ڪرونا با جدیت در حال اجـرا اسـت اما به دلیـل ایام تعطیـلات و شـروع سـال جدیـد، شـاهد حضـور برخـے از شهـروندان سـاڪن در دیگــر اسـتان ها در شـهرستان هستـیم ڪه این امـر مے تـواند باعث افزایـش مبتـلایان گـردد، از این بابت نگـرانے وجـود دارد. در پایان پس از بحث و تـبادل نظـر، تصـمیماتے اتخــاذ گــردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است