اجرایے نمودن مصوبات ستاد ڪرونا

بازدید از محـل تفـرجگاه هاے ایوان،

بازدید از محـل تفـرجگاه هاے ایوان،

 

✳ فـرماندار ایـوان به همـراه جانشین انتـظامـے و سـپاه پاسـداران و تعـدادے از مدیـران از منـاطق تفـریحـے شـهرستان‌ بازدیـد به عمل آوردند.

 

 ✅ پیـرو اطلاعـیه هاے صـادر شـده و تذڪـراتـے ڪه در بازدیـدهاے قبلـے داده شـد خوشبخـتانه افرادے ڪه در طبیـعت چـادر زده بودنـد نسبـت به جمـع آورے چـادرها اقـدام نمـوده و به منـازل خـود بازگشـته بودنـد. امـروز به معـدود افـرادے ڪه چـادر زده بودنـد تذڪر داده شـد و متعـهد شـدند تا امشـب نسـبت به جمـع آورے چادرهـاے خـود اقـدام نمایـند.

✅ لذا از شـهروندان گـرامـے درخواسـت مے گردد با توجـه به شـروع پیڪ چـهارم بیـمارے ڪـرونا به هیـچ عنـوان نسبـت به برپایـے چـادر در طبیـعت اقـدام ننماینـد.

 ✅ یادآور مے شـود مسـئولین و نیـروهاے انتـظامـے شـهرستان، روزانه از اماڪن تفـریحـے و تفرجـگاه هاے شـهرستان بازدیـد به عمـل مـے آورنـد و قطـعاً چـادرها را جمـع آورے مـے نـماینـد.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است