مقابله با ویروس ڪرونا با استفاده از ظرفیت دهیاران در روستاها

اجراے طرح همیـاران سـلامت در روستاها

اجراے طرح همیـاران سـلامت در روستاها

 

✳️ فـرمانـدار ایوان: در موضـوع ڪرونا از وضعیـت سـیاه و قرمـز در آبان ۹۹ با تلاش شـبانه روزے به وضعـیت آبـے در اسفـند ۹۹ رسیـدیم/ در طـرح شهـید سلیـمانـے شـهرستان بسـیار موفـق عمـل ڪـرده اسـت/ در طـول یڪ سـال گذشـته در مقابـله با ڪـرونا بعضـے دهیـاران همڪارے ڪرده اند و بعـضـے ڪم ڪارے!!!

 

✅ عصـر امـروز مهـندس سبـزے، در محـل فـرمانـدارے ایـوان، در راسـتاے اجـراے طـرح همیـاران سـلامت، با دهیـاران شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪـرد‌.

 

❇️ فـرمانـدار ایوان ابـراز داشـت: طبـق دسـتور جنـاب آقاے دڪتر نوذرے استـاندار محتـرم اسـتان، طـرح همـیاران سـلامت با محـوریت دهیـاران و همڪارے رئیـس شـورا، بهـورز و مسـئول پایگاه مقـاومت روسـتا جهـت مقابلـه با بیـمارے ڪـرونا بایسـتے در تـمام روسـتاها اجـرا شـود. وے افـزود، دستـور استـاندار به عنـوان نماینـده عالـے دولـت در اسـتان براے هـمه ما ملاڪ عمـل است و تمامـے فـرمانـداران، بخشـداران و دهـیاران مڪلف به انجـام این دسـتورات هستـند.

✅ سـبزے گفـت: در طول یڪسال گذشـته در موضـوع مقـابله با ڪـرونا بعضـے دهیـاران همڪارے و بعضـے هـم ڪم ڪارے ڪـرده اند. اگـر طبـق مصـوباتـے ڪه در سـتاد ڪرونا تصـویب شـد، از قبـیل گزارش برگـزارے مـراسـمات عـروسـے و عـزا، آگاه سـازے مـردم روسـتا در جهـت نرفتـن بر سـر مـزار و همچنـین پرهیـز از رفتـن به شـب نشـینـے ها و دورهمـے ها و غیـره عمل شـده، همڪارے ڪـرده اید در غیـر اینصـورت ڪم ڪارے صـورت گرفـته اسـت.

◀️ ایشـان تأڪـید ڪرد در طـول یڪسال گذشـته در مقابلـه با ڪرونا فـراز و نشیـب هاے زیادے را طـے ڪردیم به طـورے ڪه از وضعـیت سیـاه و قـرمز در آبان ۹۹ با تـلاش شبـانه روزے و اعـمال محـدودیت هاے فـراوان به وضعـیت آب ے در اسفـند ۹۹ رسیـدیم و الان هـم تمام اقـداماتـے ڪه باید در مـقابله با ڪرونا درشـهرستان انجـام شـود ما داریم دنـبال مےڪنـیم و انجام مےدهـیم. در حال حاضـر هم نیـاز به همڪارے دهـیاران به عنـوان نماینـدگان دولت در روستـاها داریـم. دهیـاران باید نسبـت به رعایـت پروتڪل ها در روسـتاها بسـیار حسـاس باشـند و به ناقضـان پروتڪل ها تذڪر دهنـد. 

👈 فـرمانـدار در ادامـه گفـت: دهیـاران منبـعد بایسـتے تمام ڪارهایے ڪه در مقـابله با ڪـرونا با همڪارے بسیـج و بهـورز روستـا انجـام مےدهـند در طـول هفتـه بصـورت گـزارش مڪتوب، به بخشـداران تحـویل و بخشـداران هم به فـرمانـدارے ارسـال نمایـند تا ما هـم گزارشـات را به اسـتان بفـرستـیم.

👈 مهنـدس سـبزے خاطـر نشـان ڪرد، شـهرستان ایوان در طـرح شهـید سلیـمانـے بسـیار موفـق عمـل ڪـرده اسـت و باید این رونـد را ادامـه دهیـم.

❇️ ایشـان در پایان تأڪید نمـود خـروجے طـرح همیـاران سـلامت بایسـتے ڪاهـش مبتـلایان و بسـترے هاے ناشـے از ڪـرونا در دو هفـته آینـده باشـد ڪه ان شـاءالله همینـطور خـواهد شـد.

◀️ لازم به ذڪر اسـت ڪه اجـراے طـرح همـیاران سـلامت در روسـتاها، از مصـوبات سـتاد اسـتانـے ڪـرونا و بنـا به دستـور دڪتر نوذرے اسـتاندار محتـرم ایلام در دستـور ڪار سـتادهاے شـهرستانـے ڪـرونا در شـهرستان هاے استـان قـرار گـرفـت.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است