تنظیــم بازار ایوان(مرغ فروشے ها)

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،

 

 ✅ جلسـه ستاد تنظیـم بازار شـهرستان ایوان به ریاست مهـندس سـبـزے فـرماندار ایوان و حضور برخـے از مدیران عضـو این ڪارگروه، در سالن اجتــماعات فـرمانـدارے تشڪیل شد.

 

✳️ در ابتـداے این جلســه فـرماندار ایوان، بیان داشت: مـردم از ما انتـظار دارند در این شرایـط سخـت ڪرونایـے اجـازه ندهیـم براے خـرید مایحـتاج زندگـے صـف تشڪـیل شـود/ نحـوه توزیـع مـرغ ڪشـتار روز در شـهرستان ایراد دارد و بایستـے تغیـیر ڪنـد / با مـرغ فروشـانـے ڪه مـرغ ڪشـتار روز را با قیمت مـرغ زنده مےفـروشـند به شـدت برخـورد مےشـود.

 

✅ مهـندس سبـزے صبـح امـروز در جلسـه تنظیـم بازار شـهرستان با انتـقاد از ڪم ڪارے بعـضے ادارات در رابطـه با نظـارت بر بازار و تخلـفاتے ڪه صـورت مےگیـرد عنـوان ڪرد، مـردم در این شرایـط سخـت ڪرونایـے از ما به عنـوان مسـئول انتـظار دارند با تـلاش شـبانه روزے و مسـئولیت پذیرے اجـازه ندهـیم براے خـرید مایحـتاج اولیـه زندگـے صـف تشڪـیل شـود.

👈 ایشـان ادامـه داد: در شـهرستان ایوان ڪه ۴۰ واحـد مرغـدارے فـعال و بزرگتـرین ڪشـتارگاه مـرغ غـرب ڪشـور وجـود دارد پذیرفتـنـے نیسـت ڪه مـردم براے خـرید مـرغ روزانه ساعـت ها در صـف بایستـند.

✅ وے افـزود: افـرادے با سـوء استـفاده از دو نرخـے بودن قیمـت مـرغ و اختـلاف فاحشـے ڪه بیـن قیـمت مـرغ ڪشـتار روز و مـرغ زنده وجـود دارد، مـرغ ڪشـتار روز را تحـویل مےگیـرند، از بسـته بندے مخصـوص خارج ڪـرده و به دو برابر قیـمت مصـوب به مـردم مےفـروشـند ڪه این موضـوع را دیـروز شخـصاً در بازدیـد از بازار مشـاهده نمـودم، این یڪ ظلـم آشڪار اسـت و بایـد ادارات مرتبـط و دستـگاه هاے نـظارتـے با این تخلـف برخـورد نمـایند.

✅ مهنـدس سـبزے در ادامـه گفـت: در حال حاضـر مـرغ شـهرستان توسـط دو یا سه عامـل از ڪشـتارگاه حـمل مےشـود و تقـریباً انحـصارے شـده است. این شیـوه اشتـباه است و بایسـتـے تعـداد عامـلان توزیـع مـرغ در شـهرستان، افـزایش پیـدا ڪـرده، در نقـاط مختـلف شـهر مستـقر شـوند و ناظران اداره صمـت بر ڪار آنـها نظارت ڪنند. همچنیـن افـرادے ڪه مـرغ را بصـورت زنـده از مـرغدارے هـا تحـویل مےگیـرند و به بازار عـرضـه مےڪنـند شنـاسایـے ڪـرده ایم و قطـعاً از طریق انتـظامـے و مراجـع قضـایے با آنها برخـورد خـواهیـم ڪرد. 

👈 فـرمانـدار در پایان اداره صـمت شـهرستان را مسـئول پیگیـرے اجـراے مصـوبات جلسـه امـروز قــرار داد و گفـت حـق الـناس، حقـوق و آرامـش مـردم خـط قـرمز من است و اجـازه نمےدهـم در این شـهرستان عـده اے براے ڪسب سـودهاے نامتـعارف جیـب مـــردم را خــالــے ڪنــند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است