ستاد مبارزه با ویروس ڪرونا

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان،

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان،

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان، 

     

‍ ‍ ✅ در راسـتاے پیـڪ چهـارم ویروس ڪـرونا جلســه اے به ریاست مهـندس سـبـزے فــرمانـدار ایوان و با حضـور مدیـران ادارات عضـو سـتاد در محـل سـالن اجتـماعات فــرماندارے در حـال برگـزار گردید.

 

👈 محـورجلســه:

⬅ گـزارش آخـرین اقـدامات انجـام شـده در زمیـنه مـبارزه با ویـروس ڪـرونا

⬅ تقـویت طـرح شهـید حاج قاسـم سلیـمانـے

⬅ بررسـے راهڪارهاے عملـے لازم در زمیـنه فاصـله گذارے اجتـماعـے براے مقـابله با ڪرونا

⬅ تشـدید دستـور العـمل ها در بـازار و گـروه هاے شـغلـے

⬅ بررسـے مشڪلات و نیازمـندے هاے شـهرسـتان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است