بازدیدازبیمارستان امام رضا(ع)

✳ بازدید فـرمانـدار شـهرستان ایوان از بیـمارستان امام رضـا(ع) ایوان همــزمان با پیـڪ چـهارم ‌ڪـرونا؛

✳ بازدید فـرمانـدار شـهرستان ایوان از بیـمارستان امام رضـا(ع) ایوان همــزمان با پیـڪ چـهارم ‌ڪـرونا؛

 

      ✳ بازدید فـرمانـدار شـهرستان ایوان از بیـمارستان امام رضـا(ع) ایوان همــزمان با پیـڪ چـهارم ‌ڪـرونا؛

 

      ✅ مهـندس سـبـزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان به اتفاق دڪتـر شعـبانـے رئیـس بیـمارسـتان از بخـش هاے ڪـرونا و سـایر بخـش هـاے بیـمارستان بازدید نمـودند، در جـریان این بازدیـد ضـمن دیدار با پزشـڪان، پرســتاران و پرسنـل بیـمارستان، مـلاقات با هـمه بیـماران، ڪـرونایــے و غیـر ڪـرونایـے انـجام شــد. و به رعایـت هـرچـه بیشـتر پروتڪل هاے بهـداشتـے توسـط همشـهریان عزیـز تأڪید نمـودند و از خدمات و زحمـات ڪادر پزشـڪے بیـمارسـتان امـام رضـا(ع) در این ایام سخـت و نفـس گیــر مبـارزه با ویــروس منحـوس ڪـرونا به بیـماران تقـدیر و تشـڪر نمـودند.

 

      ❇ و همـچنیـن رئیـس بیـمارستان ایوان، با تشـریح اقـدامات صـورت گرفتـه در رابطـه با مـداواے بیـماران ڪروناے ارائـه نمــود.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است