سـتادڪرونا

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان،

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان،

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان، 

 

جلسـه سـتاد مدیریت و مـبارزه با بیـمارے ڪرونا به ریاست مهـندس سـبزے فـرمانـدار ایـوان و با حضـور مدیر شبـڪه بهـداشـت و درمان و مدیـران عضـو سـتاد ڪرونا در محل فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان برگـزار شـد.

 

در این جلسـه ابتـدا مهـندس سبـزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان با اشـاره به برگـزارے انتـخابات سیـزدهمـین دوره ریاسـت جمـهورے و ششـمین دوره انتخـابات شـوراهاے اسـلامـے شـهر و روسـتا از ڪلیه عـوامل، دسـت اندرڪاران و مدیـران شـهرسـتان تشڪـر نمـود و اظـهار داشـت: با توجه به شیـوع سـوش جدیـد ویـروس ڪـرونا در ڪـشور و احتـمال شـروع پـیـڪ پنـجم از مدیـران عضـو سـتاد خواسـت اقـدامات پیشـگیرانه لازم را به عمـل آورند، سپـس سـرپرست شبـڪه بهـداشت و درمان شـهرسـتان گزارشـے از آخـرین وضـعیت بیـمارے در شهـرسـتان و چالـش هاے پیشـرو ارائه داد و در ادامه پـس از بیـان نڪـته نظـرات اعضـاء ستـاد، تصـمیمـاتـے اتـخاذ گـردید.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است