پیام تبرڪ فـرماندارایوان

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.

 

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.

🔰 فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان، در پیـامـے فـرارسیـدن ۱۴ تیـرمـاه « روز شـهردارے و دهیـارے » را گرامیـداشـت.

🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت؛

     🌸🌸 «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» 🌸🌸

 🇮🇷🇮🇷 نامگـذارے ۱۴ تيـرماه به عنـوان روز شـهردارے و دهـيارے، مهمـترين سـياستـگذارے براے ايجـاد توسـعه پايـدار در مـناطق شـهرے و روسـتايـے اسـت.

✅ شـهردارے ها و دهـيارے ها به عنـوان يڪ نـهاد عمـومے با ساخـتار خـدماتـے و اجـرايـے مبـتنـے بر مشـارڪت مـردم، همـواره مـورد توجـه بـوده و براے دسـت يابـے به شـاخصـه هاے شـهر و روسـتاے توسـعه يافتـه و پويا نيازمـند عـزم و اراده جـدے تمـامـے تلاشـگران اين عـرصه است ڪه با برنامـه ريـزے علـمـے، مسـير توسـعه همـه جانـبه را همـوار و فـضايـے مطلـوب را براے مـردم فراهـم ڪـنند.

 

👈👈 اينـجانب ضمـن تبريڪ اين روز، از خـدمات بـے شائبـه ڪارڪنان پـرتلاش و خـدوم شـهردارے ها و دهـياريـهاے شـهرسـتان ایوان تقـدير و تشڪـر نمـوده، از درگاه خـداوند متـعال توفيـقات روز افـزون توأم با سـعادت و سـلامتـے را براے همـه فـعالان و زحمـتڪشان اين عـرصـه مسـئلت دارم. 

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

                       امیـدعلے سـبزے

                 فـرمانـدار شـهرستان ایوان

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است