شـوراے هماهنگـے مبارزه با مواد مخـدر

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،

 

✳ جلسـه شـوراے هماهنگے مبـارزه با مـواد مخـدر شـهرستان ایوان، به ریاست مهـندس سبـزے فـرمانـدار ایوان و با حضـور ڪریـمے دبیـر شـوراے همـاهنـگـے مبـارزه با مـواد مخـدر استـان، ادارات عضـو و نماینـده سـازمانـهاے مــردم نهـاد، در سـالن جلسـات این فـرمانـدارے تشڪیـل شد. 

 

 

👈 در این جلسـه ابتـدا امیـدعلے سبـزے فـرمانـدار ایوان مطـالبـے پیـرامون دسـتور ڪار جلسـه بیـان ڪرد و گفـت: بـرنامـه هاے اجـرا شـده در هفـته جـهانـے مبـارزه با مـواد مخـدر در راسـتاے تقـویت گفـتمان و اهتـمام اجتـماعـے به منظـور مـهار و ڪاهـش اعتـیاد در شـهرستان و جلـب مشـارڪت حـداڪثرے بوده اسـت چـرا ڪه مـواد مخـدر یڪے از چـالـش بـرانگـیزتـرین مسـائلـے اسـت ڪه جامـعه جـهانـے با آن روبـرو مے باشـد و تأثیـرات نامـناسـبـے در ابعـاد مخـتلف فـردے، اجتـماعـے، اقتـصادے، فـرهنـگـے، امنـیتـے و ... خـواهـد گـذاشـت.

وے همـچنین اظـهار داشـت؛ اولـویـت ڪارے در سـال جـارے در حـوزه مـبارره با مـواد مخـدر پیشـگیـرے، درمـان، توانمـندسـازے، اشـتغال بهـبود یافـتگان، حـرفه آمـوزے، صـیانت و سـامانـدهـے معـتادان متجـاهـر مے باشـد. در ادامـه این جلسـه اعضـاء به بیـان نظـرات خـود پـرداختنـد، ڪه در پایان در این زمینــه تصمیـماتے اتـخاذ گــردید.

 

 

🔹 روابـط عمـومے فـرمانـدارے شهـرستـان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است