✅ به مناسـبت روز سالمـند انجام شـد:

👈 بازدید فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان از مرڪز نگـهدارے سـالمـندان«آرامـش»

👈 بازدید فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان از مرڪز نگـهدارے سـالمـندان«آرامـش»

 

 ✅ به مناسـبت روز سالمـند انجام شـد:

 

👈 بازدید فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان از مرڪز نگـهدارے سـالمـندان«آرامـش»

 

❇️ مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان به مناسـبت گرامـیداشت روز جـهانـے سالمـند، با حضـور در مرڪز نگهـدارے سالنـمدان آرامـش، با سالمـندان عـزیز این مرڪز دیدار ڪرد.

 

⬅️ به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان؛ به مناسـبت روز جـهانـے سـالمـند، مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان به اتـفاق جمـعـے از مـدیران شـهرسـتان ایوان با حضـور در مرڪز نگهـدارے سالمـندان«آرمـش»، ضـمن گرامیـداشت مـنزلت و جـایگاه ارزشـمند سالمـندان، با سالمـندان عـزیز و شـریف این مرڪز دیـدار و گفـتگو ڪرده و با جـویا شـدن حـال آنـها و اهـداے شـاخه گـل، روز سـالمـند را به آنان تـبریڪ گفـت و در جـریان اقـدامات آن مـرڪز قـرار گرفـت.

 

👈 بـنابر ایـن گـزارش؛ مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان ایـوان سـالمـندان را داراے ارزش و مـنزلت فـراوانـے دانست، و با تأکـید بر اینـڪه فـرزندان باید قـدردان محـبت و زحـمات پـدران و مـادران خـود باشـند و از توجه به آنـها هیچـگاه غافل نشـوند افـزود: تڪریم و احتـرام به سـالمـندان عـزیز، وظیـفه هـمه اسـت و باید تـلاش ڪنـیم مشـڪلات این عـزیـزان به حـداقل برسـند وے همچـنین گفـت: تـوجه و احـترام به سـالمـندان ڪه سـرمایـه اصـلـے هـمه ما هسـتند، از دسـتورات اڪـید دیـن مبـین اسـلام بـوده و وظیـفه داریـم به نحـو احسـن در راسـتاے تڪریم آنان عـمل نـماییـم.

 

✍ روابـط عـمـومـے فـرمانـدارے شهـرسـتان ایوان

 

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است