✅ پیام تبـریـڪ فـرمانـدار ایوان به مناسبـت هـفتـه نیـروے انتـظامـے.

❇️ فـرمانـدار ایوان، با صـدور پیامـے هفـته نیـروے انتـظامـے را به حافـظان نظـم و امنـیت تبـریڪ گفـت.

❇️ فـرمانـدار ایوان، با صـدور پیامـے هفـته نیـروے انتـظامـے را به حافـظان نظـم و امنـیت تبـریڪ گفـت.

✅ پیام تبـریـڪ فـرمانـدار ایوان به مناسبـت هـفتـه نیـروے انتـظامـے.

 

❇️ فـرمانـدار ایوان، با صـدور پیامـے هفـته نیـروے انتـظامـے را به حافـظان نظـم و امنـیت تبـریڪ گفـت.

 

🖊 به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، در مـتن پیام تـبریڪ مهـندس سـبزے خـطاب به حافـظان نظـم و امنـیت بعـنوان پیـش قـراولان حـفاظت از آرامـش و آسـایش عـمومـے جامـعه آمـده اسـت:

 

   🌸🌸 « بِسْـمِ اللهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِیـمِ » 🌸🌸

         

 🌹🌹 الإمامُ علـےَّ علـيه السـلام: شَـرُّ الأوطانِ ما لَم يَأمَنْ فـيهِ القُـطّانُ.

امـام علـے عـليه السـلام : بدتـرين وطـن ها، وطـنے اسـت ڪه ساڪنانش امنـيّت و آسـايش نداشـته باشـند.

 

🇮🇷🇮🇷 بدون شـڪ بخـش عظـیمـے از موهـبت بـے بدیل امنـیت و اقـتدار جمـهورے اسـلامـے ایران، نـشات گرفـته از تلاش‌هاے هوشـمندانه، مسـتمر و بے دریغ خـادمان جـان برڪف انتـظامے، سـبزپوشان سـپید دل،‌ و سنـگرداران همیـشه بیـدار نیـروے انتـظامـے اسـت ڪه خاضـعانه جـان خـود را در طبـق اخـلاص نـهاده و از امنـیت نـظام مقـدس جمـهورے اسـلامـے ایـران حـراست و محافـظت نمـوده اند.

 

❇️ در شـرایطـے ڪه جـهان با یڪ اپیـدمـے مـواجه شـده، هـمه اقـشار و سـازمان ها دسـت به دسـت هـم داده تا از این بیـمارے گذر ڪنند، نـیروے انتـظامـے نیز از ابتـداے شـیوع بیـمارے ویـروس ڪـرونا تا ڪنون نقـش تعیـین ڪننده‌اے در اعـمال اقـدامات پیشـگیرانه در جامـعه داشـته اسـت.

 

👈👈 اینـجانب ضـمن تڪریم یاد و خاطـره شـهداے گرانـقدر و والامـقام و تقـدیر از ایـثارگران نـیروے انتـظامـے، فـرارسـیدن هفـته ناجـا را به دلاوران عـرصه ے امنـیت و انضـباط اجتـماعے، فـرمانـدهان و ڪارڪنان خـدوم و زحمـتڪش نیـروے انتـظامے در سـراسر ڪـشور و بویـژه شـهرسـتان ایوان تبریڪ و تهـنیت عـرض نـموده و آرزومـندم اعـتماد، سـلامت، امنـیت، پویایـے و نـشاط حاصـل فـعالـیت‌هاے جـان بر ڪـفان نیـروے انتـظامے باشـد. عـزت همـگان را تحـت رهـبرے هاے داهـیانه فـرمانـده معـظم ڪل قـوا (مـدظلـه‌العـالـے) از درگاه خـداونـد قـادر و متـعال آرزومـندم.

 

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

 

                       امیـدعـلے سـبـزے

                 فـرمانـدار شـهرستان ایوان

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است