مراسـم تحلـیف عضـو اصلـے شـوراے شـهر

✅ مراسـم تحلـیف جـمال حـیدرنژاد عضـو اصـلـے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه با حضـور فـرمانـدار ایوان برگـزار شـد. ⬅️

✅ مراسـم تحلـیف جـمال حـیدرنژاد عضـو اصـلـے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه با حضـور فـرمانـدار ایوان برگـزار شـد.  ⬅️

 

 ✅ مراسـم تحلـیف جـمال حـیدرنژاد عضـو اصـلـے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه با حضـور فـرمانـدار ایوان برگـزار شـد.

 

⬅️ این جلـسه با حضـور فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان، بخـشدار زرنه، اعـضاے شـوراے اسـلامـے شـهر زرنه در بخـشدارے زرنه برگـزار گـردید.

 

👈 به گـزارش پایگاه اطـلاع رسـانـے فـرمانـدارے ایوان امـیدعلـے سـبزے فـرمانـدار شـهرسـتان با بیان اینڪه شـورا تجـلـے مدیـریت امـور به دسـت مـردم اسـت، گفـت: در قانـون اسـاسـے یڪ فـصل و ۷ اصـل براے شـوراهاے اسـلامـے وجـود دارد ڪه نـشان از اهمـیت آن بوده و حیـطه فعالـیت هاے شـورا در هـمه حـوزه ها از جمـله فرهـنگـے، اجـتماعـے، اقتـصادے و عـمرانـے بسـیار گسـترده است.

 

❇️ فـرمانـدار ایـوان اشـراف به قانـون و ارتـباط مـداوم با شـهروندان براے بهـره گـیرے از حداڪثر ظرفـیت ها به منـظور رفـع مشڪـلات شـهرونـدان را از اولویـت هاے هـر ڪدام از اعـضاے شـوراهاے اسـلامـے دانسـت و افـزود: مصـوبات شـورا نبـاید مـغایرتـے با قانـون داشـته باشـد و اجـراے صحـیح طـرح هاے تفـصیلـے و جامـع، الـتزام به قانـون گـرایـے در مـیان اعـضاے شـورا و تعـمیم آن به سـطح جامـعه، انتـخاب شـهردار متعـهد و ڪاربلد و رعایت دقـیق مناسـبات و امـور ادارے نیـز بایـد مـد نظـر اعـضاے شـورا قـرار گیـرد.

👈 وے همچـنین گفـت، عضـویت شـما اعـضاے محـترم، در شـوراے شـهر، فرصـتے اسـت براے خدمـت به مـردم و اینـگونه فرصـت ها براے خدمـت، به سرعـت به پایان خـواهد رسـید و لـذا تا جایـے ڪه مـے توانیـد در راسـتاے حل مشڪـلات مـردم گـام بـردارید.

 

✍ روابـط عـمومـے فـرمانـدارے شهـرسـتان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است