دیـدار فـرمانـدار با رؤسـاے هیئـت هـاے ورزشــے

✅ به مناسبت هفـته تربیـت بدنـے و ورزش فـرمانـدار ایوان با رؤسـاے هیـئت هاے ورزشـے شـهرستان ایوان دیدار نمـودند.

✅ به مناسبت هفـته تربیـت بدنـے و ورزش فـرمانـدار ایوان با رؤسـاے هیـئت هاے ورزشـے شـهرستان ایوان دیدار نمـودند.

 ✅ به مناسبت هفـته تربیـت بدنـے و ورزش فـرمانـدار ایوان با رؤساے هیـئت هاے ورزشـے شـهرستان ایوان دیدار نمـودند.

 

✅ به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان به مناسـبت هفـته تربـیت بدنـے و ورزش رئیـس اداره ورزش و جـوانان، جمـعـے از مدیران و رؤساے هیـئت هاے ورزشـے شـهرسـتان ایوان با مهـندس سـبزے فـرمانـدار دیـدار نمـودند.

 

 ⬅️ در این نشـست صمـیمـے ضـمن بررسـے مـسائل و مشڪـلات حـوزه ورزش و جـوانان، یاسمـے رئیـس اداره ورزش گـزارشـے از اقـدامات و فعالـیت هاے این اداره در حـوزه هاے ورزش همـگانے و قـهرمانے را ارائه نـمود.

 

👈 امـیدعلی سـبزے فـرمانـدار نیز در این دیدار ضـمن تـبریڪ هفـته تربـیت بدنـے به ڪـلیه دسـت اندرڪـاران ورزش و جـوانان؛ مربـیان، ورزشڪاران، داوران، پیشڪسوتان، قـهرمانان ورزشے، اظـهار داشـت: مسـئولین باید با هـمدلـے و تلاش، براے بر طرف نمـودن مشڪلات حوزه ورزش اهـتمام داشـته باشـند.

 

❇️ مهـندس سـبزے گـفت، هفـته تربـیت بدنـے و ورزش فرصـت ارزشـمندی براے آشـنایـے بیـشتر جامـعه با موضـوع مـهم ورزش و زمیـنه مناسبـے براے تبـیین اهمـیت و آثار آن در ابـعاد فـردے و اجتـماعے اسـت.

 

🔰 وے همچـنین بیان داشـت؛ ورزش به عـنوان یـڪـے از مهـمترین ارڪان تأمـین شـادابـے و سـلامـتـے جسـم و روح و نیز شـاخص اصـلـے اجتـماعـے و فـرهـنگـے در زندگـے امـروز نقـشـے اسـاسـے و بنـیادے دارد و برهـمین اسـاس نه تنـها یـڪ روز، بلڪه تـمام روزها و سـاعات زندگـے را تحـت الشـعاع قـرار مـیدهـد.

 

✍ روابـط عـمومـے فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است