✅ ســامانه_ســامد و ارتبــاط زنـده

👈 حضـور حجـت اله اڪبـرے در #ســامانه_ســامد و ارتبــاط زنـده مـــردم شهــرستان با # فــرماندار _ایـوان

👈 حضـور حجـت اله اڪبـرے در #ســامانه_ســامد و ارتبــاط زنـده مـــردم شهــرستان با # فــرماندار _ایـوان

 ✅ هــم اڪنـون 

👈 حضـور حجـت اله اڪبـرے در #ســامانه_ســامد و ارتبــاط زنـده مـــردم شهــرستان با # فــرماندار _ایـوان 

 

✍ به گــزارش روابــط عمـــومے فــرمانداری شهــرستان ایــوان، حجـت اله اڪـبرے فــرماندار ایوان امـــروز چهـارشنــبه 21 دے مـاه از ســاعت 10:30 صبــح در ســامانه ســامد حضــور پیــدا ڪرده اســت و پاسخــگوے خــواسته ها، مــطالبــات و سئــوالات مــردم در حـــوزه هاے مختــلف اســت.

 

👈 مــردم شــریف شهــرسـتان ایـوان مـے تواننـد تا ســاعت 12 ظــهر با شمــاره تلفـن 111 ســامانه ســامد با فــرماندار ایـوان ارتبــاط بــرقرار ڪنند و مســائل و مشڪـلات خـود را با وے در میــان بگــذارند. 

 

# ارتبــاط_مـــردمے  

📞111

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است