🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان، با گـرامیـداشـت یاد و خاطره حضـرت امام خمـیـنے(ره)، فـرا رسیـدن ســے و دومیـن سالگرد قیام خونیـن ۱۵ خـرداد را به تمامـے عاشـقان پیـر عروج ڪرده و رهـروان ولایات تسلیت گفت.
❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن ۱۴ و ۱۵ خــرداد.

🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان، با گـرامیـداشـت یاد و خاطره حضـرت امام خمـیـنے(ره)، فـرا رسیـدن ســے و دومیـن سالگرد قیام خونیـن ۱۵ خـرداد را به تمامـے عاشـقان پیـر عروج ڪرده و رهـروان ولایات تسلیت گفت.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن ۱۴ و ۱۵ خــرداد. 🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان، با گـرامیـداشـت یاد و خاطـره حضـرت امام خمـیـنے(ره)، فـرا رسیـدن ســے و دومیـن سالـگرد قیـام خونیـن ۱۵ خــرداد را به تمـامـے عاشـقان پیـر عـروج ڪـرده و رهــروان ولایـت تسلیـت گفـت. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت.

❇️ پیام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر
آزاد سـازے خـرمشـهر

❇️ پیام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر

❇️ پیام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر 🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان بمناسـبت سـوم خـرداد مـاه، سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر قـهرمان پیـامـے صـادر ڪـرد. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت؛

❇ ✅ دبیـر شـوراے هـماهنگـے مـبارزه با مـواد مخـدر اسـتان، گفـت: شـهرستان ایوان در عرصـه مبـارزه با مواد مخدر حائز رتـبه برتـر اسـتان گردید.
❇ شـوراے هـماهنـگے مبـارزه با مواد مخـدر شـهرستان ایوان رتـبه برتر اسـتان را ڪسب ڪـرد.

❇ ✅ دبیـر شـوراے هـماهنگـے مـبارزه با مـواد مخـدر اسـتان، گفـت: شـهرستان ایوان در عرصـه مبـارزه با مواد مخدر حائز رتـبه برتـر اسـتان گردید.

❇ شـوراے هـماهنـگے مبـارزه با مواد مخـدر شـهرستان ایوان رتـبه برتر اسـتان را ڪسب ڪـرد. ✅ دبیـر شـوراے هـماهنگـے مـبارزه با مـواد مخـدر اسـتان، گفـت: شـهرستان ایوان در عرصـه مبـارزه با مواد مخـدر حائـز رتبـه برتـر اسـتان گـردید. 🖊 به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، امیـدعلـے سـبزے با بیان این خبـر اظـهار داشـت: بحـمدالله با تـلاش و ڪوشـش صـورت گرفتـه در اجـراے برنامـه هاے مـبارزه با مـواد مخـدر در سال ۱۳۹۹ ڪه شـامل برنامـه‌هاے متـنوع بود در سـطح اسـتان رتبـه برتر را ڪسب نمـودیم.

✳ دیدار و بازدیـد از عشـایر شـهرستان ایوان
بازدید از عشـایر منطـقه ایوان

✳ دیدار و بازدیـد از عشـایر شـهرستان ایوان

✳ دیدار و بازدیـد از عشـایر شـهرستان ایوان ✅ فـرمانـدار ایوان به اتـفاق مدیر ڪل امـور عشـایر اسـتان از عشـایر منطـقه بانڪول و درگـه ایوان بازدید نمـودند. 🖊 به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، امـروز با حضـور مهـندس سـبزے فـرمانـدار ایوان و مهـندس یاسـمے مدیـر ڪل امـور عشـایر اسـتان ایـلام و هیـئت همـراه از عشـایر منطـقه درگه و بانڪول این شـهرستـان بازدید نمـودند، و از نزدیڪ در جـریان مشڪلات عشـایر از جـمله آب و علـوفه و راه دستـرسـے قـرار گرفـتند. 👈 در ادامه این بازیـد مهـندس سـبزے از تلاشـهاے این اداره ڪل در خـدمت به عشـایر ڪه قشـری مـولد هسـتند تشڪر نمـودند. ↩️ در این بازدید مهـندس یاسمـے از فـرمانـدار شـهرستان به جـهت هـمراهـے و ڪمڪ در بحـث اعتـبارات تشڪـر و اظـهار داشـت؛ از محـل اعتـبارات بنـد ه تبصـره ۴ پـروژه آب رسـانـے ان شاءالله هفـته آیـنده به بهـره بردارے مـے رسـد و تعـداد ۱۵۰ خـانوار از عشـایر از آب شـرب سـالم بهـرمـنـد مے شـوند.

✅ امروز مهـندس یاسمے مدیر ڪل امور عشـاير استان با مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان ديدار ڪرد.
❇ تقـدیر رئیـس سازمان امـور عشـاير ڪشـور از فـرمانـدار ایـوان

✅ امروز مهـندس یاسمے مدیر ڪل امور عشـاير استان با مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان ديدار ڪرد.

❇ تقـدیر رئیـس سازمان امـور عشـاير ڪشـور از فـرمانـدار ایـوان ✅ امروز مهـندس یاسمے مدیر ڪل امور عشـاير استان با مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان ديدار ڪرد. ✅ در این دیدار مدير ڪل امـور عـشاير اسـتان ضـمن تشريح برنامه‌هاے آن سازمان در توسـعه حمـايت از عشـاير، از همـڪارے منـاسب فـرمانـدار ایوان در تخصيـص اعتـبارات و پيگيـرے ڪاهـش مشڪلات عشـاير شـهرستان ایوان تشـڪر ڪـرد.

   نمایش آرشیو اخبار

گزارش تصویری هفته
آشنایی با استان ایلام
اینفوگرافیک
نمایش آرشیو اینفوگرافی
آمار بازدید کنندگان
نفر بازدید امروز
نفر بازدید دیروز
نفر بازدید هفته
بازدید ماه گذشته : بازدید کل : بازدید سال گذشته :