برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،
بحران با محـوریت ڪرونا

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان، جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحران با محـوریت ڪـرونا و حمـله بیـولوژیـڪے در شـهرستان به ریاسـت مهـندس سـبزے فـرماندار ایـوان و با حضـور مـدیران دستـگاه هاے اجـرایــے شـهرستان، در محل سـالن جلسـات فـرماندارے برگزار گـردید.

مـردم به آرامسـتان ها مراجـعه نڪـنند.
اطلاعیه ستادکرونا

مـردم به آرامسـتان ها مراجـعه نڪـنند.

مـردم به آرامسـتان ها مراجـعه نڪـنند/نظارت بر مسـیر آرامسـتان ها تشـدید گـردید. به اطلاع عمـوم مـردم فهـیم شـهرستان ایوان مے رسـاند، در راسـتاے ڪنترل چـرخه ے انتـقال بیـمارے و حفـظ سـلامت همشـهریان همچـنان، مسـیرهاے ورودے ڪلـیه آرامسـتان هاے شـهر ایوان، بخـش ها و روسـتاهاے تابعـه مسـدود و برگزارے هـر گونه تجمـع اعـم از تشیـیع، مراسـم ختـم، هفتـم، چهلـم و ..  ممـنوع مے باشـد.

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان،
ستاد مبارزه با ویروس ڪرونا

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان،

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان، ‍ ‍ ✅ در راسـتاے پیـڪ چهـارم ویروس ڪـرونا جلســه اے به ریاست مهـندس سـبـزے فــرمانـدار ایوان و با حضـور مدیـران ادارات عضـو سـتاد در محـل سـالن اجتـماعات فــرماندارے در حـال برگـزار گردید.

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،
تنظیــم بازار ایوان(مرغ فروشے ها)

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان، ✅ جلسـه ستاد تنظیـم بازار شـهرستان ایوان به ریاست مهـندس سـبـزے فـرماندار ایوان و حضور برخـے از مدیران عضـو این ڪارگروه، در سالن اجتــماعات فـرمانـدارے تشڪیل شد. ✳️ در ابتـداے این جلســه فـرماندار ایوان، بیان داشت: مـردم از ما انتـظار دارند در این شرایـط سخـت ڪرونایـے اجـازه ندهیـم براے خـرید مایحـتاج زندگـے صـف تشڪـیل شـود/ نحـوه توزیـع مـرغ ڪشـتار روز در شـهرستان ایراد دارد و بایستـے تغیـیر ڪنـد / با مـرغ فروشـانـے ڪه مـرغ ڪشـتار روز را با قیمت مـرغ زنده مےفـروشـند به شـدت برخـورد مےشـود.

اجراے طرح همیـاران سـلامت در روستاها
مقابله با ویروس ڪرونا با استفاده از ظرفیت دهیاران در روستاها

اجراے طرح همیـاران سـلامت در روستاها

✳️ فـرمانـدار ایوان: در موضـوع ڪرونا از وضعیـت سـیاه و قرمـز در آبان ۹۹ با تلاش شـبانه روزے به وضعـیت آبـے در اسفـند ۹۹ رسیـدیم/ در طـرح شهـید سلیـمانـے شـهرستان بسـیار موفـق عمـل ڪـرده اسـت/ در طـول یڪ سـال گذشـته در مقابـله با ڪـرونا بعضـے دهیـاران همڪارے ڪرده اند و بعـضـے ڪم ڪارے!!! ✅ عصـر امـروز مهـندس سبـزے، در محـل فـرمانـدارے ایـوان، در راسـتاے اجـراے طـرح همیـاران سـلامت، با دهیـاران شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪـرد‌.

   نمایش آرشیو اخبار

گزارش تصویری هفته
آشنایی با استان ایلام
اینفوگرافیک
نمایش آرشیو اینفوگرافی
آمار بازدید کنندگان
نفر بازدید امروز
نفر بازدید دیروز
نفر بازدید هفته
بازدید ماه گذشته : بازدید کل : بازدید سال گذشته :