آرشیو اخبار

شـوراے هماهنگـے مبارزه با مواد مخـدر

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان،

✅ بـرگـزارے جلسـه شـوراے هـماهـنگے مبـارزه با مـواد مخـدر در ایوان، ✳ جلسـه شـوراے هماهنگے مبـارزه با مـواد مخـدر شـهرستان ایوان، به ریاست مهـندس سبـزے فـرمانـدار ایوان و با حضـور ڪریـمے دبیـر شـوراے همـاهنـگـے مبـارزه با مـواد مخـدر استـان، ادارات عضـو و نماینـده سـازمانـهاے مــردم نهـاد، در سـالن جلسـات این فـرمانـدارے تشڪیـل شد.

صحت انتخابات ایوان

✳ صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه تأیید شد.

✳ صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه تأیید شد. ⬅️ فرماندار ایوان با اعلام این خبر گفت، تأیید نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان و زرنه انجام شد. مهندس سبزی فرماندار ایوان گفت؛ پس از طی مراحل قانونی فرآیند انتخابات با توجه به تأیید هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان مبنی تأیید صحت انتخابات شورای اسلامی شهر در ۲ شهر (ایوان وزرنه) و متعاقب آن تأیید هیأت عالی نظارت بر انتخابات استان، انتخابات این ۲ حوزه تأیید گردید.

پیام تبرڪ فـرماندارایوان

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت روز شـهردارے و دهیـارے. 🔰 فـرمانـدار شـهرسـتان ایوان، در پیـامـے فـرارسیـدن ۱۴ تیـرمـاه « روز شـهردارے و دهیـارے » را گرامیـداشـت. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت؛

سـتادڪرونا

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان،

بـرگزارے جلسـه سـتاد مدیـریت و مبـارزه با بیـمارے ڪرونا در شـهرسـتان ایوان، جلسـه سـتاد مدیریت و مـبارزه با بیـمارے ڪرونا به ریاست مهـندس سـبزے فـرمانـدار ایـوان و با حضـور مدیر شبـڪه بهـداشـت و درمان و مدیـران عضـو سـتاد ڪرونا در محل فـرمانـدارے شـهرسـتان ایوان برگـزار شـد.

دیدار با مسئولان قضائے شهرستان

به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند.

✳ به گـزارش پایگاه اطـلاع رسـانـے فـرمانـدارے شـهرستان؛ صـبح امـروز ۷ تیـرماه به منـاسبت هفـته قـوه قضائیـه "امیـدعلے سـبزے" فـرمانـدار ایوان به همـراه جـمعـے از مسـئولین با مسـئولان قـضائـے شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪردند. ✅ "امیـدعلے سبـزے" فـرمانـدار ایوان در این دیـدار با تبـریڪ هـفته قـوه قـضائیه گفـت: هفـته قـوه قـضائیه فـرصتے براے تجلـیل از خـدمات ارزنده خادمـین دسـتگاه قـضاست.

بحران با محـوریت پیشگیرے از بروز آتش سوزے

برگزاری جلسه شورای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان ایوان،

برگزاری جلسه شورای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان ایوان، جلسه شورای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان ایوان، به ریاست مهندس سبزی فرماندار ایوان و با حضور دکتر قیصربیگی مدیر کل بحران استانداری ایلام و مدیران دستگاه های اجرایی عضو در محل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

نتیـجه انتخابات ریاست جمهورے شهرستان ایوان

صـورتجـلسـه نتـایج اخـذ رأے انتخـابات ریاسـت جـمـهورے در شـهرستان ایوان

‍ 📋 یڪـشنـبه ۳۰ خــرداد ماه ۱۴۰۰ « باســـمه تـــعالـے » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــرم شــماره ۲۶ صـورتجـلسـه نتـایج اخـذ رأے انتخـابات ریاسـت جـمـهورے در شـهرستان ایوان در اجـراے مـاده ۳۴ آیین نامـه اجـرایـے قـانون انتـخابات ریاست جمـهـورے، هیأت اجـرایـے بر اسـاس صـورت جلسـات دریافـتـے از هیأت اجـرایـے بخـشـها و شـعب ثبـت نام و اخـذ رأے شـهر مـرڪز شـهرستان و بخـش مـرڪزے نتیـجه انتـخابات شـهرستان را ڪه در روز جـمـعه مـورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ به عمل آمد به شـرح زیـر اعلام مـیدارد:

نتیـجه انتخابات شـوراے شهر زرنـه

صـورتجـلسـه نتیـجه اخـذ رأے انتخـابات شـهر زرنـه

‍ 📋 یڪـشنـبه ۳۰ خــرداد ماه ۱۴۰۰ « باســـمه تـــعالـے » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــرم شــماره ۳۰ صـورتجـلسـه نتیـجه اخـذ رأے انتخـابات شـهر زرنه تابع شـهرستان ایوان اسـتان ایـلام به اسـتناد ۷ بـرگ صـورتجلـسه شعـب ثبـت نام و اخـذ رأے انتخـابات شـوارے اسـلامے شـهر زرنـه و منضـمات مـربوط ڪه پیوست است نتیـجه انتخابات در این شـهر به شـرح زیر مـے باشـد:

نتیـجه انتخابات شوراے شهر ایوان

صـورتجـلسـه نتیـجه اخـذ رأے انتخـابات شـهر ایوان

‍ 📋 یڪـشنـبه ۳۰ خــرداد ماه ۱۴۰۰ « باســـمه تـــعالـے » ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــرم شــماره ۳۰ صـورتجـلسـه نتیـجه اخـذ رأے انتخـابات شـهر ایوان تابع شـهرستان ایوان اسـتان ایـلام به اسـتناد ۳۶ بـرگ صـورتجلـسه شعـب ثبت نام و اخـذ رأے انتخـابات شـوارے اسـلامے شـهر ایـوان و منضـمات مـربوط ڪه پیوست است نتیـجه انتخابات در این شـهر به شـرح زیر مـے باشـد:

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن ۱۴ و ۱۵ خــرداد.

🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان، با گـرامیـداشـت یاد و خاطره حضـرت امام خمـیـنے(ره)، فـرا رسیـدن ســے و دومیـن سالگرد قیام خونیـن ۱۵ خـرداد را به تمامـے عاشـقان پیـر عروج ڪرده و رهـروان ولایات تسلیت گفت.

❇️ پیـام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن ۱۴ و ۱۵ خــرداد. 🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان، با گـرامیـداشـت یاد و خاطـره حضـرت امام خمـیـنے(ره)، فـرا رسیـدن ســے و دومیـن سالـگرد قیـام خونیـن ۱۵ خــرداد را به تمـامـے عاشـقان پیـر عـروج ڪـرده و رهــروان ولایـت تسلیـت گفـت. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت.

آزاد سـازے خـرمشـهر

❇️ پیام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر

❇️ پیام فـرمانـدار شـهرستان ایوان به مناسبـت فـرارسـیدن سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر 🔰 فـرمانـدار شـهرستان ایوان بمناسـبت سـوم خـرداد مـاه، سـالـروز آزاد سـازے خـرمشـهر قـهرمان پیـامـے صـادر ڪـرد. 🖊 به گزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام امیـد علـے سـبـزے به شـرح ذیل اسـت؛

❇ شـوراے هـماهنـگے مبـارزه با مواد مخـدر شـهرستان ایوان رتـبه برتر اسـتان را ڪسب ڪـرد.

❇ ✅ دبیـر شـوراے هـماهنگـے مـبارزه با مـواد مخـدر اسـتان، گفـت: شـهرستان ایوان در عرصـه مبـارزه با مواد مخدر حائز رتـبه برتـر اسـتان گردید.

❇ شـوراے هـماهنـگے مبـارزه با مواد مخـدر شـهرستان ایوان رتـبه برتر اسـتان را ڪسب ڪـرد. ✅ دبیـر شـوراے هـماهنگـے مـبارزه با مـواد مخـدر اسـتان، گفـت: شـهرستان ایوان در عرصـه مبـارزه با مواد مخـدر حائـز رتبـه برتـر اسـتان گـردید. 🖊 به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، امیـدعلـے سـبزے با بیان این خبـر اظـهار داشـت: بحـمدالله با تـلاش و ڪوشـش صـورت گرفتـه در اجـراے برنامـه هاے مـبارزه با مـواد مخـدر در سال ۱۳۹۹ ڪه شـامل برنامـه‌هاے متـنوع بود در سـطح اسـتان رتبـه برتر را ڪسب نمـودیم.