آرشیو اخبار

بحران با محـوریت ڪرونا

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان،

برگزارے جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحـران در ایوان، جلسـه شـوراے پیشگیـرے، همـاهنگـے و فـرماندهـے پاسـخ به بحران با محـوریت ڪـرونا و حمـله بیـولوژیـڪے در شـهرستان به ریاسـت مهـندس سـبزے فـرماندار ایـوان و با حضـور مـدیران دستـگاه هاے اجـرایــے شـهرستان، در محل سـالن جلسـات فـرماندارے برگزار گـردید.

اطلاعیه ستادکرونا

مـردم به آرامسـتان ها مراجـعه نڪـنند.

مـردم به آرامسـتان ها مراجـعه نڪـنند/نظارت بر مسـیر آرامسـتان ها تشـدید گـردید. به اطلاع عمـوم مـردم فهـیم شـهرستان ایوان مے رسـاند، در راسـتاے ڪنترل چـرخه ے انتـقال بیـمارے و حفـظ سـلامت همشـهریان همچـنان، مسـیرهاے ورودے ڪلـیه آرامسـتان هاے شـهر ایوان، بخـش ها و روسـتاهاے تابعـه مسـدود و برگزارے هـر گونه تجمـع اعـم از تشیـیع، مراسـم ختـم، هفتـم، چهلـم و ..  ممـنوع مے باشـد.

ستاد مبارزه با ویروس ڪرونا

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان،

❇ برگزارے جلسـه ستاد مدیریـت و مبـارزه با ڪـرونا در شـهرستان ایوان، ‍ ‍ ✅ در راسـتاے پیـڪ چهـارم ویروس ڪـرونا جلســه اے به ریاست مهـندس سـبـزے فــرمانـدار ایوان و با حضـور مدیـران ادارات عضـو سـتاد در محـل سـالن اجتـماعات فــرماندارے در حـال برگـزار گردید.

تنظیــم بازار ایوان(مرغ فروشے ها)

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان،

✳✳برگزارے جلسـه سـتاد تنظیم بازار شـهرستان ایوان، ✅ جلسـه ستاد تنظیـم بازار شـهرستان ایوان به ریاست مهـندس سـبـزے فـرماندار ایوان و حضور برخـے از مدیران عضـو این ڪارگروه، در سالن اجتــماعات فـرمانـدارے تشڪیل شد. ✳️ در ابتـداے این جلســه فـرماندار ایوان، بیان داشت: مـردم از ما انتـظار دارند در این شرایـط سخـت ڪرونایـے اجـازه ندهیـم براے خـرید مایحـتاج زندگـے صـف تشڪـیل شـود/ نحـوه توزیـع مـرغ ڪشـتار روز در شـهرستان ایراد دارد و بایستـے تغیـیر ڪنـد / با مـرغ فروشـانـے ڪه مـرغ ڪشـتار روز را با قیمت مـرغ زنده مےفـروشـند به شـدت برخـورد مےشـود.

مقابله با ویروس ڪرونا با استفاده از ظرفیت دهیاران در روستاها

اجراے طرح همیـاران سـلامت در روستاها

✳️ فـرمانـدار ایوان: در موضـوع ڪرونا از وضعیـت سـیاه و قرمـز در آبان ۹۹ با تلاش شـبانه روزے به وضعـیت آبـے در اسفـند ۹۹ رسیـدیم/ در طـرح شهـید سلیـمانـے شـهرستان بسـیار موفـق عمـل ڪـرده اسـت/ در طـول یڪ سـال گذشـته در مقابـله با ڪـرونا بعضـے دهیـاران همڪارے ڪرده اند و بعـضـے ڪم ڪارے!!! ✅ عصـر امـروز مهـندس سبـزے، در محـل فـرمانـدارے ایـوان، در راسـتاے اجـراے طـرح همیـاران سـلامت، با دهیـاران شـهرستان دیدار و گفتـگو ڪـرد‌.

اجرایے نمودن مصوبات ستاد ڪرونا

بازدید از محـل تفـرجگاه هاے ایوان،

✳ فـرماندار ایـوان به همـراه جانشین انتـظامـے و سـپاه پاسـداران و تعـدادے از مدیـران از منـاطق تفـریحـے شـهرستان‌ بازدیـد به عمل آوردند. ✅ پیـرو اطلاعـیه هاے صـادر شـده و تذڪـراتـے ڪه در بازدیـدهاے قبلـے داده شـد خوشبخـتانه افرادے ڪه در طبیـعت چـادر زده بودنـد نسبـت به جمـع آورے چـادرها اقـدام نمـوده و به منـازل خـود بازگشـته بودنـد. امـروز به معـدود افـرادے ڪه چـادر زده بودنـد تذڪر داده شـد و متعـهد شـدند تا امشـب نسـبت به جمـع آورے چادرهـاے خـود اقـدام نمایـند.

نظارت براجراے پروتڪل هاے بهداشتے

برگزاری جلسه ستاد کرونا در شهرستان ایوان،

برگزاری جلسه ستاد کرونا در شهرستان ایوان، جلسه ستاد کرونا در شهرستان ایوان باحضور دکتر جهانگیر رستم زاد معاون اقتصادی استاندار، مهندس امید علی سبزی فرماندار ایوان و مدیران عضو ستاد کرونا، در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان تشکیل گردید.

جلســه فوق الــعاده ڪرونا

بــرگزارے جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان،

بــرگزارے جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان، جلــسه فوق الــعاده ستــاد مـدیریت و مبــارزه با ویـروس ڪــرونا در شـهرستان ایوان به ریاست مهـندس ســبزے فــرماندار ایوان و با حضـور مدیــران ادارات مـــرتبط در محـل فــرماندارے برگــزار گـردید.

مبــارزه با ڪـرونا

بازدید از محـل تفـرجگاه هاے ایوان،،

بازدید از محـل تفـرجگاه هاے ایوان، هـم اڪنون مهـندس سـبزے فـرماندار ایوان به اتـفاق فرمانده انتـظامے شـهرستان و برخـے از مدیـران شـهرستان از مـناطق تفـریحے امـامـزاده سیـدعبـدالله بازدیـد میـدانـے به عمـل آوردند.

اطـــلاعیہ فـــورے و مهــم

✅ قـابل تـوجه شهــروندان گـرامـے شهــرستان ایـوان،

اطـــلاعیہ فـــورے و مهــم                                           بِسْــمِ اللَّهِ الـــرَّحْمَنِ الــرَّحِيمِ   ✅ قـابل تـوجه شهــروندان گـرامـے شهــرستان ایـوان، بــر اســاس مصــوبات ستــاد مبـــارزه با ڪــرونا در شهـــرستان، بـــراے حفــظ ســلامتے شهــروندان، بــرگـزارے هــرگونه مــراسم عـــزا( شامل تشییـــع، ترحیـــم و ...) ممنــوع مـے باشــد.

پیام تبرڪ فـرماندارایوان

✳ پیـام تبـریڪ فـرمانـدار شـهرستان ایوان به منـاسبت اعیـاد شعـبانیـه و روز پاسـدار و جانبـاز

✳ پیـام تبـریڪ فـرمانـدار شـهرستان ایوان به منـاسبت اعیـاد شعـبانیـه و روز پاسـدار و جانبـاز ✅ فـرمانـدار ایـوان در پیـامـے به منـاسبت اعیـاد شعبـانیه، روز پاسـدار و روز جانبـاز، با اداے احتـرام به مقـام والاے ایثـارگـران، جانبـازان و رزمـندگان دفـاع مقـدس، پیـروزے و موفقـیت ڪشور در صحنـه‌هاے مختـلف را نیـازمند تقـویت روحیـه ایـثار و فداڪارے برشـمرد. 🖌️ به گـزارش روابـط عمـومـے فـرمانـدارے شـهرستان ایوان، متـن پیام مهنـدس امیـدعلـے سبـزے به این شـرح اسـت:

تشریح عملکرد و اقدامات دولت در شهرستان ایوان

کارخانه نورد ایوان فعالیت خود را از سر می گیرد.

کارخانه نورد ایوان فعالیت خود را از سر می گیرد. فرماندار ایوان گفت: کارخانه نورد این شهرستان که بدلیل اختلاف بین شرکا بیش از یک سال تعطیل بوده، با رایزنی های انجام شده نیمه دوم فروردین ماه با اشتغالزایی ۵۰ نفر فعالیت دوباره خود را از سر می گیرد.