تقدیر از فرماندار

💥 تقـدیر از فـرمانـدار شـهرستان ایوان

💥 تقـدیر از فـرمانـدار شـهرستان ایوان

 

      💥 تقـدیر از فـرمانـدار شـهرستان ایوان

 

✳ تقـدیر مهـندس اقـدسـے ریاسـت سـازمان جـهاد ڪـشاورزے اسـتان از مهـندس سـبزے فـرمانـدار شـهرستان ایوان با حضـور مهـندس صـالحـے نـژاد رئیـس مؤسسـه جـهاد نصـر ڪشـور، در محـل فـرمانـدارے.

 

✅ مهـندس اقدسـے از زحـمات و تـلاش هاے مجـدانه و ارزشمـند فـرمانـدار در رشـد و توسـعه بخش ڪـشاورزے اشتـغال پایدار افـزایش تولیـد محصـولات ڪـشاورزے در سـال زراعـے (۹۹ ـ ۹۸) قـدردانـے نمـود.

👈 در پایان مهـندس اقدسـے، اظـهار داشـت: از درگاه خـداونـد متـعال براے ڪلیـه خدمتـگزاران بخـش ڪـشاورزے در سـال تولیـد؛ پشتـیبانـے ها، مـانع زدایـے ها توفیـق روز افـزون مسئلـت دارم.

 

💫 شـایان ذڪـر اسـت؛ با تلاش فـراوان مسئـولان جـهاد ڪـشاورزے اسـتان و شـهرستان، آب منطـقه اے، تـعاون روسـتایـے و تـعاونـے هاے تولیـد و ڪشـاورزان مهـمترین پروژه ڪشاورزے شـهرستان تحـت عنـوان دشـت زرنه، با سطـح زیر ڪـشت ۱۸۵۰ هڪـتار مـے باشـد ڪـه با تـلاش فـراوان از اردیبـهشت سال گذشـته تا ڪـنون ۱۳۵۰ هڪـتار آن به بـهره بردارے رسیـده و فـاز دوم آن نیـز در حال اجـراسـت.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است